Hypertension Update
ยา เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blocker)
การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง มีความสำคัญต่อการวินิจฉัย
ข้อมูล ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์
สามีอายุ 33 ปี ความดันโลหิตสูง ทานยามา 3-4 เดือน จะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
ภรรยาผมความดันสูงประมาณ 180/85 ถึง 200/100 กินยาอยู่ ตรวจเช็คความดันทุกวันเช้า-เย็น ก็ยังไม่ลง
ตอบคำถาม อยากทราบว่ามีการใช้ยา betablocker ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
ตอบคำถาม น้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบน่ะค่ะ ปกติจะมีความดันสูงน่ะค่ะ
Effect of Lower On-Treatment Systolic Blood Pressure on the Risk of Atrial Fibrillation in Hypertensive Patients
Blood Pressure Targets and Absolute Cardiovascular Risk
Changing relatationship among clinic, home, and ambulatory blood pressure with increasing age
Stroke Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Circulation Circulation Research
ประมวลภาพประชุมวิชาการกลางปี 2558
ประมวลภาพงานวันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558
Newsletter No. 143
: March 2014
Newsletter No. 142
: December 2013
Newsletter No. 141
: September 2013
Newsletter No. 140
: June 2013
Visitor
Since January 2004