Hypertension Update
ยา เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blocker)
การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง มีความสำคัญต่อการวินิจฉัย
ข้อมูล ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์
สามีอายุ 33 ปี ความดันโลหิตสูง ทานยามา 3-4 เดือน จะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
ภรรยาผมความดันสูงประมาณ 180/85 ถึง 200/100 กินยาอยู่ ตรวจเช็คความดันทุกวันเช้า-เย็น ก็ยังไม่ลง
ตอบคำถาม อยากทราบว่ามีการใช้ยา betablocker ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
ตอบคำถาม น้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบน่ะค่ะ ปกติจะมีความดันสูงน่ะค่ะ
Incident Atrial Fibrillation Hazard in Hypertensive Population.
Strategies for Classifying Patients Based on Office, Home, and Ambulatory Blood Pressure Measurement
Stroke Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Circulation Circulation Research
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 12
ประมวลภาพงานวันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558
Newsletter No. 143
: March 2014
Newsletter No. 142
: December 2013
Newsletter No. 141
: September 2013
Newsletter No. 140
: June 2013
Visitor
Since January 2004